9ನೇಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳು 9th Class Kannada Deevige

9ನೇಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳು 9th class Kannada – Kannada Deevige 9

9 ನೇಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

 1. ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ  

Kannada Deevige PDF  Download ಮಾಡಿ 

 ➡ CLICK

 2.ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ                                      PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡  CLICK

Watch Video Beḍagina Taana Jayapura 9th Kannada ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ

3. ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ                                            PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡  CLICK

Watch Class 09 Kannada Lesson Summary | ಧರ್ಮ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ಗದ್ಯ ಸಾರಾಂಶ | Dharma Samadrushti Lesson Summary

4. ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್                     PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡  CLICK

೯ನೇ ತರಗತಿಯ ೨೦೨೦ರಂತೆ ೪ನೇ ಗದ್ಯಪಾಠ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

5. ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆ                                                    PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡  CLICK

9th class kannada Lessons Audio Notes | ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಠೆ | Prajaa Nishte | ೦೯ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ

 

6. ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ                                PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡ Click Here

Class 09 Kannada Lesson Summary | ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ ಗದ್ಯ ಸಾರಾಂಶ | Janapada Kalegala Vaibhava

 

7. ಊರುಭಂಗ                                                    PDF  Download ಮಾಡಿ  ➡ Click Here

Class 09 Kannada Lesson summary | ಊರುಭಂಗ ಗದ್ಯ ವಿವರಣೆ | Urubhanga lesson explanation

8. ಹರಲೀಲೆ                                                      PDF  Download ಮಾಡಿ  Click Here

Class 09 Lesson Summary | ಹರಲೀಲೆ ಗದ್ಯ ಸಾರಾಂಶ | Haraleele | Lesson Explanation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.