10 ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳು Kannada Deevige 10th Class Kannada

10 ನೇ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳು Kannada Deevige 10th Class Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳು

1. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ಯುದ್ಧ  PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 10th Standard | Kannada | Lesson-1| Yuddha | ಯುದ್ಧ
2. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ಶಬರಿ PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 10th Standard | Kannada | Lesson-2 | Shabari | ಶಬರಿ
3. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ಲಂಡನ್ ನಗರ [ಪ್ರವಾಸಕಥನ] PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: London nagara | ಲಂಡನ್ ನಗರ | 10th standard | lesson- 3
4. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು [ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ]  PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:  ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು [ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ] 10th standard | Kannada | lesson 4 | bhagya shilpigalu | ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
5. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ [ವೈಚಾರಿಕ]    PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: 10th standard | lesson-5 | ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ | Edege bidda Akshara
6. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ [ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧ]   PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here

ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ:  Class 10 Kannada Lesson | ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ | Vyaghra Geethe Lesson Explanation | ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ

Class 10 Kannada Lesson | ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ | Vyaghra Geethe | ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ
7. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು :  ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ [ಹಳಗನ್ನಡ]  PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
Class 10 Kannada Lesson Summary | ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಾಠ ಸಾರಾಂಶ | Vruksha Saakshi Lesson Summary
Class 10 Kannada Audio Notes | ವೃಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ | Vruksha Saakshi | ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಧ್ವನಿ
8. ಗದ್ಯಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ [ಹಳಗನ್ನಡ]  PDF  Download ಮಾಡಿ ➡  Click Here
Class 10 Kannada Lesson Summary | ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ | Sukumaraswamy Kathe Lesson Summary | ಸಿರಿಕನ್ನಡ
Class 10 Kannada Revision | ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆ ಗದ್ಯ | Sukumara Swamy Kathe Lesson
10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Recommended Books Kannada Deevige 10 th Kannada

1. 10TH EXAM SCANNER KANNADA MEDIUM-KM (COMBINED) Paperback – 1 January 2019

book Link Click here

2. Oswaal Karnataka SSLC Question Bank Class 10 Science Book (Kannada Medium)Book (For March 2020 Exam) (Kannada) Paperback – 1 September 2019

book Link Click here

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.